Kedves Látogató!

 


Nagy örömünkre szolgál, hogy jelenlétével megtisztelte a Sceni‐Tech 2019‐es rendezvényét.

Az alábbiakban szeretnénk egy rövid tájékoztatást nyújtani a személyes adatainak a jogszerű kezeléséről.
 

I. Jogszabályi háttér:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.), valamint a
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: GDPR).

 


II. Adatkezelő megnevezése:
Név: Magyar Színháztechnikai Szövetség (MSZTSZ)
Szervezet nyilvántartási száma: 01‐02‐0011034
Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 43. fszt.
Szervezet típusa: Egyesület
Elnöke: Lakatos Gergely
Szervezet elérhetőségei:
 tel./fax: +36‐1‐329‐08‐41
 honlap: www.msztsz.hu
 e‐mail: titkarsag@msztsz.hu

 


III. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás:


 A regisztrációmmal hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Színháztechnikai Szövetség a megadott személyes adataimat kezelje
abból a célból, hogy az évente megrendezésre kerülő Sceni‐tech rendezvénnyel, valamint az MSZTSZ tevékenységével
összefügésben információkat, tájékoztató anyagokat kaphassak.


 Hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataimat a Sceni‐Tech kiállítóinak, illetve partnereinek marketing célú
megkeresések céljából az MSZTSZ továbbíthassa.


 Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem.

 


IV. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:


                           személyes adat megnevezése                                                   az adatkezelés célja
                          név (vezetéknév és keresztnév)                                                 Kapcsolattartási cél
                                      e‐mail cím                                                        Kapcsolattartási cél, hírlevél küldése

 

További adatkezelés:


                              Intézmény/cégnév*                                                                 Statisztikai cél
                        *nem kötelezően kitöltendő

V. Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása(i)1, melyet az MSZTSZ bizonyítható módon megőriz.

 


VI. Az adatkezelés időtartama:
Az MSZTSZ a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az titkarsag@msztsz.hu e‐mail
címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 


VII. Második hozzájárulás:
Amennyiben az adattovábbításhoz hozzájárul, hogy az MSZTSZ a Sceni‐Tech kiállítóinak, illetve partnereinek marketing célú
megkeresések céljából kiadja megadott adatait, a felhasználással kapcsolatban az MSZTSZ már nem tud felelősséget
vállalni.

 


VIII. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:


Az Ön által megadott személyes adatokhoz az MSZTSZ hírlevél küldéssel foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá kizárólag a
munkájuk, feladataik ellátásával összefüggésben. Az MSZTSZ a saját szerverén tárolja az adatokat. Az MSZTSZ adatkezelése
az Infotv., valamint a 2018. május 25‐től alkalmazandó GDPR‐ban foglalt adatvédelmi előírásoknak, valamint információ‐ és
adatbiztonsági kritériumoknak technológiailag is ‐ megfelel.


Az MSZTSZ megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védi többek között a jogosulatlan
hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való
hozzáférést az MSZTSZ naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.


Az adatkezelés és a hírlevél küldés is webes technológiával valósul meg. Ezt azt jelenti, hogy az adatok korszerű SQL
adatbázisban tárolódnak, a kezelő felületek pedig internet böngésző programmal érhetőek el. A rendszert több szintű
jogosultságkezelés védi.


Az MSZTSZ mindent elkövet, hogy adatvédelmi incidens ne történhessen, ellenkező esetben a GDPR‐ban foglalt időn ‐
legfeljebb 72 órán ‐ belül reagál az incidensre és a megfelelő bejelentéseket is megteszi.


Az MSZTSZ a hírlevelével kapcsolatos adatkezelésével összefüggésben adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


IX. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:


Kérelmezheti az MSZTSZ‐től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint bármikor tájékoztatást kérhet a
személyes adatainak kezeléséről. Az MSZTSZ munkatársai mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a
megkeresésére.


Kontakt: titkarsag@msztsz.hu


X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei:


1. Javasoljuk, hogy az MSZTSZ adatkezelésével összefüggő panasza esetén elsősorban forduljon a MSZTSZ munkatársához, aki
kivizsgálja az adott eljárást. (elérhetőség: titkarsag@msztsz.hu)


2. Amennyiben úgy értékeli, hogy az MSZTSZ visszaélt az Ön személyes adatával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E‐mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu.)


3. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.


Budapest, 2019. május 9.
A Magyar Színháztechnikai Szövetség Elnöksége

 

 

 

 


1 GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Adatkezelési Tájékoztató

a Sceni‐Tech 2019 rendezvény látogatásához kapcsolódó regisztrációval összefüggésben

© Sceni-tech 2019  ,  Kérdéseiddel fordulj: scenitech@msztsz.hu

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon